yeni bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis siteleri deneme bonusu izmir kombi servisi casino siteleri iddaa siteleri bahis siteleri izmir web tasarım drone çekimi

Püf Noktaları

PEYNİR YAPIMI

Marketlerin süt ürünleri bölümünde gördüğümüz çeşit çeşit peynirlerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Elbette, peynir sütten, üstelik de birçok farklı hayvanın sütünden yapılır. Ancak en yaygın kullanılan, inek, koyun ve keçi sütüdür.

Peynirin tadı ve kokusu, yapıldığı süte göre değişir. Örneğin, koyun peyniri ve keçi peyniri kendine özgü kokusu ve tadıyla kolayca ayırt edilir. Peki ama, peynirler arasındaki farklılıklar bu kadarla kalmıyor ki! Örneğin, neden bazı kaşarlar delikli oluyor?
Neden bazıları çok giyilmiş bir ayakkabı gibi kokuyor? Peki ya dışı küfle kaplı ya da içinde mavi-yeşil damarlar olan peynirlerin sırrı nedir? Tüm peynirlerin yapımı için aynı malzemeler kullanılıyor. Ancak sonunda nasıl oluyorsa yüzlerce farklı peynir çeşidi ortaya çıkıyor. İşte tüm bu çeşitliliği sağlayan, aslında minik “peynir işçileri”; yani “bakteriler”! Peynir yap›m›nda ilk ifllem sütünBuzağının Midesinde Bilim!
temizlenmesidir. Bu ifllem sırasında süt,“Rennet”, buza¤›n›n midesinden eldeiçindeki farkl› maddelerden ar›nd›r›l›r. Dahaedilen bir tür enzimdir. Enzimler, canl›lar›nsonra süt “pastörize” edilir;yani, ›s›t›larak
hücrelerindebaz› olaylar›niçindeki tüm bakteriler yok edilir. Sütüngerçekleflmesinisa¤layan özeliçinde bulunan bakteriler yararl› daolabilirmaddelerdir.Gelelim buza¤›n›nzararl› da. Bu nedenle, hastal›klardan
midesindeki rennet enzimine…korunmak için sütün içilmeden önceBuza¤›n›n midesinde salg›lanan
mutlaka pastorize edilmesi gerekir. Peynirrennet, anne sütünün kat›laflarak yap›m›nda en önemli ifllem, sütün içindeba¤›rsaklarda daha yavafl ilerlemesinibulunan“kazein”denen proteininsa¤lar. Böylece, süt ba¤›rsaklardan yavaflçaçöktürülmesidir. Bunun için süte bizimilerlerken içerdi¤i besinler daha çok emilir.
“maya”dedi¤imiz “rennet”enzimi kat›l›r.Peki bunu nereden mi biliyoruz? ÇokSüte maya eklendikten 1-2 saat sonraeskiden insanlar süt gibi s›v› maddelerisütteki proteinler çöker. Buna “mayalama”tafl›mak için hayvan midelerinden torbalardenir. Tüm bu ifllemler s›ras›nda içindeyaparlarm›fl. Zamanla,bu torbalar›n içindebulundu¤u ortamdaki bakteriler sütetafl›nan sütün normalden daha h›zl›kar›fl›r. Bu bakteriler,sütün içindebozuldu¤unu, yani çökeldi¤ini fark etmifller.bulunanve“laktoz”ad› verilen bir
Böylece, peynir yap›m›nda bu maddeyiflekerle beslenirler. Bakterilerin bukullanmaya bafllam›fllar.
etkinlikleri s›ras›nda “laktik asit” a盤aç›kar. Laktik asitözel bir ortamoluflturur. Bu ortam,rennet enziminin
Her Peyniri Yapançal›flmas› için önemlidir. Laktik asit, süttekiBakteri Ayr›!proteinlerin çökelmesini h›zland›r›r.BakteriÇo¤u peynirler, bir süreve enzim yard›m›yla “çökelek” oluflur.bekletilmeden yani
Çökelek olusurken arta kalansuya “peynir“eskitilmeden” yenmez.suyu” denir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


PowerBy: Korkmaz ERDOĞAN - Resimler ve Yazılar İzinsiz Kullanılamaz Aksi Halde Tüm Hakları Saklıdır. - 2020